Algemene Voorwaarde En AVG beleid

 Algemene Voorwaarden Pro Masters Beauty & cosmetics 

 

1. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen schoonheidssalon 

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken 

De cliënt/contactpersoon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt berekenen met een minimum van € 25,– per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden in rekening gebracht op basis van de dan geldende verkoopprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch, per whatsapp of per mail.  
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

4. Betaling 

De schoonheidssalon vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pinbetaling of contant te voldoen. 

Slechts na overleg met de schoonheidsspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 14 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt de schoonheidssalon de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft de schoonheidssalon de vordering over aan een bevoegd incasso bureau. 

5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

6. Geheimhouding 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid 

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

8. Garantie 

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien: 

 • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt 

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd. 

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de schoonheidssalon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen). 

9. Beschadiging & diefstal 

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie. 

10. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pro Master beauty & cosmetics. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator. 

11. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 

12. Recht 

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

De website van schoonheidssalon Pro Masters bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites 

Privacy Policy Pro Masters  

Inleiding 

Pro Masters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze website en/of diensten gebruikt maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pro Masters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als schoonheidssalon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Pro Masters. 
Pro masters is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van Pro Masters geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door schoonheidssalon Pro Masters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 

 • Communicatie over de opdracht, diensten en/of uitnodigingen, denk aan: 

 • Klachtenafhandeling; 

 • Klantenservice; 

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, bijvoorbeeld verzending 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht/dienstverlening; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pro Masters de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 

 • Tussenvoegsel; 

 • Achternaam; 

 • Straatnaam huisnummer; 

 • Postcode; 

 • Plaats; 

 • Telefoonnummer; 

 • E-mailadres; 

 • Land; 

 • Bijzonderheden/opmerkingen (niet verplicht). 

Uw persoonsgegevens worden door Pro masters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van: 

 • Voor het leveren van een product of dienst: We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren; 

 • Klachtenafhandeling: maximaal 1 jaar na afhandeling van de klacht; 

 • Klantenservice: maximaal 1 jaar nadat de vraag/opmerking is behandeld. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Als je op de hoogte wilt blijven van bijzondere producten, aanbiedingen en inspiratie, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief. We registreren dan je naam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren. 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Pro Masters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pro Masters de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam 

 • Achternaam 

 • E-mailadres 

Uw persoonsgegevens worden door Pro Masters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Er bevindt zich onderaan iedere nieuwsbrief een link om u af te melden. 

Deelnemen aan een actie of evenement 

Voor sommige acties of evenementen hebben we extra hulp nodig. In dat geval delen we je gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens worden opgeslagen en verzonden op een beveiligde server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Pro Masters van u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via info@promasters.nl Op basis van de resultaten kunnen wij, indien door u aangegeven, de gegevens aanpassen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Ook het geheel verwijderen behoort tot de mogelijkheden. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Pro Masters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Pro Masters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Social media 

Schoonheidssalon Pro Masters maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten. 

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Pro Masters verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. 

Als u via social media een vraag aan ons stelt dan bewaren we dat bericht en de accountnaam, zodat we kunnen reageren. 

Ook kunnen we u benaderen om te vragen of we een foto van u mogen gebruiken voor marketingdoeleinden. We nemen contact met u op als u een foto post en Pro masters vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet. 

Pro Masters maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, geïnteresseerd bent in een onderwerp of dat u in een bepaalde regio woont. Op welke gegevens social media platforms verzamelen, heeft Pro Masters geen invloed. Dit staat vermeld in de voorwaarden van het social media platform en is vaak ook te beheren in de instellingen van uw social media profiel (zie bijvoorbeeld de algemene informatie over privacy op facebook). 

Cookies 

Pro Masters maakt op www.promasters.nl  gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. 

Cookies maken het mogelijk om jouw web browser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten. 

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies: 

Functionele cookies 

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 

Analytische cookies 

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel. 

Wij maken gebruik van ‘Google analytics-cookies’ voor het meten van het bezoek aan onze website en webshop. We hebben daarbij de volgende maatregelen genomen: 

 • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; 

 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; 

 • gegevens delen” is uitgezet; 

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Rechten omtrent uw gegevens 

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klanten zijn verplicht om Pro Masters van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Pro Masters geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Pro Masters bekende adres. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Of stuur een mail naar info@Promasters.nl 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Contactgegevens 

Pro Masters  
Pijnackerstraat 46 
1072JV Amsterdam 
info@promasters.nl 
0634389292  

  


BEZOEKADRES 

Pijnackerstraat 46 
1072JV Amsterdam 

EMAIL